Beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De Stichting Erasmusfonds heeft ten doel om studenten en young professionals (tussen 18 - 35 jaar) vanuit de wijsgerige en levensbeschouwelijke traditie te laten reflecteren over en handelen rondom urgente maatschappelijke vaagstukken. De stichting geeft uitvoering aan deze activiteiten door het organiseren van (meerdaagse) cursussen en studiereizen, het financieel ondersteunen van deelnemers aan voormelde cursussen en studiereizen, het ontwikkelen van educatieve programma’s en het organiseren van essaywedstrijden.

Binnen 6 maanden na een kalenderjaar, zal de stichting een verslag van de uitgeoefende activiteiten publiceren op de website.

De wijze van verwerving van inkomsten

Het startkapitaal voor het fonds bestaat uit een private gift. Daarnaast zal de stichting deel uitmaken van en fondsen werven in de reeds bestaande brede netwerken van de Stichting Centre Erasme en de Stichting Filosofie-Tijdschrift, waarin veel sympathie voor de missie van de Stichting Erasmusfonds bestaat. Werving geschiedt niet alleen door een donatieknop op de website, maar kan ook plaatsvinden door middel van nieuwsbrieven in deze netwerken aandacht te vragen voor de mogelijkheid om de stichting financieel te ondersteunen.

Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

De inkomsten worden beheerd door Judith Immink, penningmeester van de stichting. Jaarlijks wordt een begroting gemaakt van de kosten die gemaakt moeten worden voor de te verrichten werkzaamheden, ter realisering van de doelstelling. Indien het vermogen van de stichting groter is dan de jaarlijkse begroting, zal dit op een spaarrekening worden gereserveerd voor besteding in de toekomstige jaren. Indien het vermogen structureel groter is dan de begrote kosten, zal gekeken worden of de te verrichten activiteiten kunnen worden opgeschaald. De bestuurders ontvangen geen beloning voor de te verrichten werkzaamheden.

Binnen 6 maanden na een boekjaar, zal de stichting een financiële verantwoording publiceren op de website, waaruit inkomsten, besteding en vermogen blijken. Die financiële verantwoording bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting.

Overige gegevens

  • Naam: Stichting Erasmusfonds
  • RSIN-nummer: 863082403
  • KVK-nummer: 84063998
  • Bankrekeningnummer: NL18TRIO 0320 3693 74
  • Adres: Achter Sint Pieter 74, 3512 HT, Utrecht
  • E-mail: info@erasmusfonds.nl
  • Bestuurders: Jozef Waanders (voorzitter), Judith Immink (penningmeester), Cees Zweistra (secretaris)
  • Beloningsbeleid: bestuurders ontvangen geen beloning voor de te verrichten werkzaamheden.