Missie

We leven in een complexe en snel veranderende wereld, die ons voor indringende vragen plaatst over onze situatie en toekomst. De Stichting Erasmusfonds wil vanuit onze rijke wijsgerige en levensbeschouwelijke traditie verkennen wat er op het spel staat en hoe we aan een menswaardige toekomst zouden kunnen bouwen. Het fonds stelt zich ten doel om studenten en young professionals te laten reflecteren op actuele maatschappelijke vragen. Onze visie daarbij is dat reflectie een fundament moet hebben in de brede wijsgerige en levensbeschouwelijke traditie waarin we staan, maar dat het bij reflectie alleen niet kan blijven; er moet ook worden gehandeld. We willen jonge mensen met andere woorden helpen om ge├źngageerd te denken en in de wereld te staan.

Deze visie vertaalt zich concreet in de opzet van de weekenden die we jaarlijks organiseren rond het thema dat in het betreffende jaar centraal staat. Daarin willen we de deelnemers zowel kennis laten maken met de filosofische bedding waarin het maatschappelijke probleem staat, als verkennen met welke concrete maatschappelijke handelingen recht gedaan kan worden aan de inzichten die zijn opgedaan.